Regulamin

REGULAMINindustry-brief-icon-large[1] 2 CHARYTATYWNEGO BIEGU GALANT RACE – 30.03.2019

Cel imprezy:
1. Zbiórka charytatywna środków finansowych na rzecz Nikodema Prządki, będącego pod opieką Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Słoneczko”.
2. Upamiętnienie Piotra Galanta, nauczyciela akademickiego, trenera oraz zawodnika Zastalu Zielona Góra.
3. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Zielonej Góry i okolic.
4. Popularyzacja biegania jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
5. Promocja terenów leśnych w granicach miasta Zielona Góra.
6. Propagowanie zdrowego stylu życia.
7. Promocja wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

Organizator:
1. Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektronik” w Zielonej
Górze

Sponsor strategiczny:

wrlogo

Patronat:
● Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki

Data i miejsce:
1. Bieg odbędzie się 30 marca 2019 roku (sobota) w Zielonej Górze.
2. Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 7 km
3. Start przewidziany jest o godzinie 12.00
4. Trasa biegu prowadzić będzie przez tereny leśne ścieżek Parku Braniborskiego i Leśnictwa Zielona Góra.
5. Limit czasowy na pokonanie trasy to 60 minut.
6. Przekroczenie limitu czasu skutkuje zakończeniem biegu, a jego ewentualna kontynuacja odbywa się tylko i wyłącznie na własne ryzyko uczestnika.
7. W ramach biegu zostaną przeprowadzone biegi dziecięce Mini Galant Race
● 50 metrów – 2-3 lata
● 200 metrów – 4-7 lat
● 400 metrów – 8-11 lat
● 800 metrów – 12-15 lat
Start przewidziany jest na godzinę 11.00.

Zgłoszenia i opłaty:
1. Uczestnik Biegu Galant Race, najpóźniej w dniu zawodów musi mieć ukończone 16 lat.
2. Każdy zawodnik bierze udział w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o zdolności do udziału w biegu.
3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na udział w biegu – zgody do wypełnienia przed biegiem w Biurze Zawodów.
4. Zgłoszenia do Biegu Galant Race przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie od dnia 13.02.2019 do 20.03.2019 roku włącznie, poprzez rejestrację na stronie internetowej http://www.super-sport.com.pl
5. Limit uczestników Charytatywnego Biegu Galant Race to 150 osób.
6. Limit uczestników biegów Mini Galant Race to 75 osób.
7. Organizator biegu pobiera opłatę startową w wysokości:
● za bieg główny minimum 30 zł płatną na konto bankowe:
53 1090 1535 0000 0001 3136 2101
Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać
ul. Władysława Jagiełły 4
65-245 Zielona Góra
w tytule: opłata startowa Bieg Galant Race imię i nazwisko
● pakiet premium – osoby, które wpłacą kwotę minimum 200 zł otrzymają
okolicznościowy gadżet,
● za bieg dziecięcy 10 zł, płatne na konto bankowe:
53 1090 1535 0000 0001 3136 2101
Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać
ul. Władysława Jagiełły 4
65-245 Zielona Góra
w tytule: opłata startowa Bieg Mini Galant Race imię i nazwisko
8. Na liście uczestników biegu pojawią się osoby, które dokonały opłaty startowej (opłata zaksięgowana).
9. O zakwalifikowaniu się w limicie na bieg główny/dziecięcy decyduje termin
wniesienia opłaty startowej (kolejność wpłat), a nie termin zapisania się na bieg.
10. Po uzyskaniu limitu zawodników opłaconych, zapisani bez opłaty zostaną
usunięci z listy zgłoszeń.
11. Opłaty startowe w 100% zostaną przekazane na rzecz Nikodema Prządki.
OSTATECZNY TERMIN WPŁATY to 27.03. 2019

Pakiety startowe i biuro zawodów
1. Organizator zapewnia pakiet startowy w skład którego wchodzi:
● numer startowy
● agrafki
2. Pakiety startowe wydawane będą w biurze zawodów:
● w dniu 29.03.2019 od godziny 14.00 do godziny 18.00, po podpisaniu przez uczestnika oświadczenia,
● w dniu zawodów 30.03.2019 od godziny 9.00 do 11.15, po podpisaniu przez uczestnika oświadczenia.
3. Biuro zawodów będzie znajdowało się:
● w dniu 29.03.2019 w sklepie BIEGOSTACJA przy ulicy Moniuszki 39/5,
● w dniu zawodów w strefie START/META
4. Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika dla potrzeb organizatora.

Rozstrzygnięcie biegu i nagrody:
1. Wygrywa uczestnik, który pierwszy dotrze do linii mety i przekroczy ją.
2. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach: open kobiet i open mężczyzn
3. Nie przewidziano nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.
4. Wszyscy uczestnicy obu biegów otrzymają pamiątkowe dyplomy bądź medale – w zależności od możliwości finansowych organizatora
5. Wszyscy uczestnicy obu biegów mają zagwarantowaną wodę i poczęstunek po zakończeniu zawodów.

Program zawodów:
9.00 – 10.40 – wydawanie pakietów startowych biegów dziecięcych
9.00 – 11.15 – wydawanie pakietów startowych biegu głównego
10.50 – rozgrzewka dla uczestników biegów dziecięcych
11.00 – start biegu dziecięcego
11.45 – rozdanie nagród uczestnikom biegu dziecięcego
11.50 – rozgrzewka dla uczestników Charytatywnego Biegu Galant Race
12.00 – start Charytatywnego Biegu Galant Race
13.00 – dekoracja zwycięzców Charytatywnego Biegu Galant Race
13.30 – zakończenie zawodów

Finansowanie:
1. Koszty związane z przeprowadzeniem zawodów pokrywa organizator – Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać przy współfinansowaniu darczyńców i sponsorów
2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie zapewnia pomiaru czasu.
2. Organizator zapewnia wspólną rozgrzewkę przed biegami dziecięcymi i Charytatywnym Biegu Galant Race.
3. Uczestnicy biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Organizator zapewnia opiekę lekarską.
5. Uczestników biegu obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu.
6. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
7. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione w czasie imprezy.
8. W trakcie imprezy będzie prowadzona zbiórka publiczna.
9. W trakcie imprezy będzie można skorzystać z oferty podmiotów wystawiających się w strefie START/META.
10. Organizator zastrzega sobie, a także Partnerom Biegu prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia
jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.
11. Udział w Biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji Biegu.
12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
13. Szczegółowe informacje udzielane są pod adresem
zgbiega@gmail.com